TeX source:
\frac{2.\pi.6,5 }{60} . sin( \frac{13.2. \pi }{60} .t+ \frac{\pi}{2} )